BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH SONY

Ép kính Sony C1904/ C1905/ Xperia M 250k
Ép kính Sony C2305/ Xperia C 300k
Ép kính Sony C3/ D2533/ D2502 400k
Ép kính Sony C4 dual 400k
Ép kính Sony C5 ultra 500k
Ép kính Sony C5302/ C5303/ Xperia SP/ M35 300k
Ép kính Sony C5503/ C5502/ Xperia ZR 450k
Ép kính Sony E3 Dual/ D2202 350k
Ép kính Sony E4 Dual/ E2104/ E2105/ E2114 350k
Ép kính Sony T2 Ultra/ D5322/ D5303/ D5306 350k
Ép kính Sony T3 Ultra 400k
Ép kính Sony Z Ultra/ XL39H/ C6802 650k
Ép kính Sony Z C6602/ C6603 300k
Ép kính Sony Z1 mini/ Z1 Compact/ D5503 350k
Ép kính Sony Z1/ C6902/ C6903/ LT36 400k
Ép kính Sony Z1S/ C6916 T-mobile 450k
Ép kính Sony Z2/ D6502/ D6503/ D6543/ L50 550k
Ép kính Sony Z2V/ Z3V verizon /D6708/ 4g LTE 550k
Ép kính Sony Z2 4G LTE 450k
Ép kính Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D5803/ D5833 450k
Ép kính Sony Z3/ D6603/ D6643/ D6653/ D6616 400k
Ép kính Sony Z4/ Z3+ 600k
Ép kính Sony Z4V 600k
Ép kính Sony Z5 600k
Ép kính sony Z5 compact/ Z5 mini 550k
Ép kính Sony Z5 premium/ Z5P 700k
Ép kính Sony Z2A CALL
Ép kính Sony M2/ D2305 350k
Ép kính Sony M4/ M4 aqua 350k
Ép kính Sony M5 dual sim 500k
Ép kính Sony Tablet Z/ Tablet Z1 900k
Ép kính Sony Tablet Z2 1050k
Ép kính Sony Tablet S CALL
Ép kính Sony XA 350k
Ép kính Sony XA Ultra 500k